Beste prijsgarantie
Hotel de Nieuwe Doelen

Beste prijsgarantie

BOEK DIRECT:

  • €5,00 korting per nacht
  • annuleer gratis tot 24 uur (best flexibel)
  • boeken ook mogelijk incl. ontbijt

 

Bekijk onze kamers

Onze
website
Andere
boekingssites
Beste prijsgarantie
Beste annulering voorwaarden
Speciale Wellness arrangementen
Gratis WiFi
b024fea6-c211-4547-8cc1-b67266038392
6f1909a8-606f-439f-aada-077633d5cc92
c2bcfaa5-2500-4b5d-8539-467ba15e7d8d
213298a7-0aa8-4f30-bc14-65a66efddb07
Beste Prijsgarantie
 — 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In het navolgende wordt verstaan onder:

Hotel de Nieuwe Doelen: De eigenaren van Hotel de Nieuwe Doelen, gevestigd in Middelburg.
Diensten: het in de ruimste zin des woords, door Hotel de Nieuwe Doelen verlenen van logies en/of het verstrekken van ruimten met alle daarbij behorende werkzaamheden en/of diensten.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hotel de Nieuwe Doelen een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten. Onder Klant wordt eveneens verstaan de tussenpersoon die al dan niet in naam van zijn of haar relatie een overeenkomst tot het verrichten van Diensten heeft gesloten.
Gast: degene aan wie Hotel de Nieuwe Doelen op grond van een met een Klant gesloten overeenkomst de Diensten moet verlenen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Gast wordt hieronder tevens verstaan degene(n) die de Gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt in deze onder Gast of Klant verstaan zowel de Gast als de Klant.
Hotelovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Hotel de Nieuwe Doelen en de Klant waarbij Hotel de Nieuwe Doelen tegen betaling door de Klant of de Gast ten behoeve van die Klant en/of Gast diensten verricht. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Hotelovereenkomst wordt hieronder tevens verstaan enig andere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Reserveringswaarde: de waarde van de Hotelovereenkomst.
Onlinereservering: de reservering die gedaan wordt op met behulp van het reserveringsformulier dat beschikbaar is op de website van Hotel de Nieuwe Doelen (www.hoteldenieuwedoelen.nl), waarbij door de Klant en Hotel de Nieuwe Doelen een overeenkomst wordt aangegaan, waarin is vastgelegd voor welke periode en onder welke voorwaarden de Hotelovereenkomst zal worden geëffectueerd.
 Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamd, die voortvloeien uit de overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende aanbiedingen of overeenkomsten of bedingen zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Hotel de Nieuwe Doelen overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) wordt hierbij uitgesloten/van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat in het laatste geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de klant gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de hotelovereenkomst

3.1 Hotel de Nieuwe Doelen behoudt zich alle rechten voor om te allen tijde af te zien van het sluiten van een hotelovereenkomst.

3.2 Hotel de Nieuwe Doelen zal nimmer een hotelovereenkomst weigeren om reden van discriminatie, zoals onder meer genoemd in artikel 429quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.3 Alle aanbiedingen voor de totstandkoming van een hotelovereenkomst zijn vrijblijvend en gelden in ieder geval slechts voor zover de capaciteit van Hotel de Nieuwe Doelen voldoende is.

3.4 Elke hotelovereenkomst aangegaan door een klant wordt geacht mede voor rekening en risico van deze klant te zijn gesloten. Iedere betaling door een gast zal de klant in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4: Verplichtingen van Hotel de Nieuwe Doelen

4.1 Hotel de Nieuwe Doelen zal aan de gast gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen accommodatie ter beschikking stellen en/of de overeengekomen dienst verlenen conform de binnen Hotel de Nieuwe Doelen geldende kwaliteitsnormen.

4.2 De bepalingen zoals hiervoor onder 4.1 omschreven zijn niet van toepassing:

in geval van overmacht, zoals hierna omschreven in artikel 12;
indien de gast niet verschijnt;
indien de klant niet, dan wel niet volledig, voldoet aan de verplichtingen die de klant, uit welke hoofde dan ook, jegens Hotel de Nieuwe Doelen heeft.
4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, stelt Hotel de Nieuwe Doelen de accommodatie aan de gast ter beschikking vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst, tot 11:00 uur op de dag van vertrek.

4.4 Hotel de Nieuwe Doelen is gerechtigd om aan de gast andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de hotelovereenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de gast bezwaarlijk is, heeft de gast of de klant het recht met onmiddellijke ingang de hotelovereenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de klant of gast geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijk accommodatie, zal Hotel de Nieuwe Doelen het bedrag van de besparing aan de gast of klant ter beschikking stellen. Hotel de Nieuwe Doelen zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.

Artikel 5: Huisregels

5.1 Teneinde de orde en rust binnen Hotel de Nieuwe Doelen te bewaren en de goede kwaliteit van dienstverlening van alle gasten te waarborgen, kent Hotel de Nieuwe Doelen zogenaamde huisregels. Deze huisregels bevinden zich bij de receptie, en zijn voor de gast duidelijk waarneembaar.

5.2 Hotel de Nieuwe Doelen is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotelovereenkomst met een gast te beëindigen indien een gast de huisregels overtreedt, dan wel zich dusdanig gedraagt dat orde, rust of normale exploitatie van het hotel daardoor kan worden verstoord. Op eerste verzoek dient de gast het hotel te verlaten. Hotel de Nieuwe Doelen is niet gehouden haar verzoek te motiveren en tevens is zij niet verplicht tot restitutie van de reserveringswaarde.

5.3 Hotel de Nieuwe Doelen streeft ernaar zijn gasten en medewerkers een rookvrije omgeving te bieden (ook in de kamers). Bij overtreding van deze regel wordt een boete van € 100,00 opgelegd.

5.4 Hotel de Nieuwe Doelen is gerechtigd om iedere hotelovereenkomst wegens (vrees voor) verstoring van de openbare orde te ontbinden. Ontbinding vindt plaats na overleg met het plaatselijk gezag. Hotel de Nieuwe Doelen is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.5 Hotel de Nieuwe Doelen plaatst geen bedden bij op kamers, tenzij daar in overleg tussen de klant en Hotel de Nieuwe Doelen schriftelijk een uitzondering op is overeengekomen.

Artikel 6: Onlinereserveringen

6.1 Bij de onlinereservering vult de klant alle gevraagde gegevens in op het reserveringsformulier op de website en bevestigt de juistheid van de overgedragen informatie.

6.2 De onlinereservering komt tot stand nadat Hotel de Nieuwe Doelen het reserveringsformulier heeft ontvangen en dit aan de klant heeft bevestigd.

6.3 Bij wijziging van de aankomst- en/of vertrekdatum vervalt de oorspronkelijke, definitieve, onlinereservering en zal, in onderling overleg, een nieuwe definitieve onlinereservering tot stand dienen te komen.

6.4 De in artikel 6.2 bedoelde bevestiging wordt via e-mail verzonden na ontvangst van het reserveringsformulier.

6.5 De klant betaalt het totale bedrag van de onlinereservering ineens bij de reservering via de beveiligde betalingsmodule of achterlaat gegevens van een op aankomst geldige creditcard.

6.6 Kosteloze annulering van de reservering is mogelijk tot 24 uur voor de incheckdatum. Na dit tijdstip is men 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

Annuleringen bij reserveringen via booking.com, hotelspecials.nl, hotels.nl, expedia is kosteloos mogelijk tot 5 dagen voor de incheckdatum. Na dit tijdstip is men 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

Groepen vanaf 10 personen kunnen kosteloos annuleren tot 4 weken voor de incheckdatum. Na dit tijdstip is men 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

Niet-restitueerbare tarief zijn niet annuleerbaar of te wijzigen. Bij annuleren of no-show, is men 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

6.7 Hotel de Nieuwe Doelen stelt de informatie op haar website met de grootste zorg samen. Desondanks kunnen er bij de overdracht van gegevens en/of door technische storingen of andere omstandigheden onjuistheden in de gegevens voorkomen en/of de gegevens onvolledig zijn. Alle tot stand gekomen onlinereserveringen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien wijzigingen en/of fouten als bedoeld in dit artikel leiden tot wijziging van de prijs, heeft de klant recht op kosteloze annulering. Aan de gedane onlinereservering kunnen in dat geval geen rechten worden ontleend.

6.8

Hotel de Nieuwe Doelen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet of niet juist uitvoeren van de onlinereservering in geval van overmacht, of door toedoen van de klant, alsook het niet beschikbaar zijn van internet, het geen toegang hebben tot de website en inbraak van buitenaf, virussen of in geval van vooruitbetaling, weigering van de bank.

Artikel 7: Annulering

7.1 Annulering dient gedateerd, schriftelijk of per e-mail, te geschieden. Een klant kan geen rechten ontlenen aan een mondelinge annulering.

7.2 Niet-restitueerbare tarief zijn niet annuleerbaar of te wijzigen. Bij annuleren of no-show, is men 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Hotel de Nieuwe Doelen

8.1 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel de Nieuwe Doelen, aanvaardt Hotel de Nieuwe Doelen geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

8.2 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel de Nieuwe Doelen, aanvaardt Hotel de Nieuwe Doelen geen aansprakelijkheid voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt.

8.3 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel de Nieuwe Doelen, aanvaardt Hotel de Nieuwe Doelen geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan Hotel de Nieuwe Doelen eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van Hotel de Nieuwe Doelen.

8.4 Een aansprakelijkheid van Hotel de Nieuwe Doelen zal nimmer verder gaan dan de waarde van de Hotelovereenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Hotel de Nieuwe Doelen.

8.5 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel de Nieuwe Doelen, is Hotel de Nieuwe Doelen niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De klant vrijwaart Hotel de Nieuwe Doelen tegen aanspraken van gasten dienaangaande.

8.6 Hotel de Nieuwe Doelen wordt door de klant volledig gevrijwaard terzake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die een gast of derde jegens Hotel de Nieuwe Doelen geldend maakt of mocht maken terzake van de aanspraken in de ruimste zin des woords van de met de klant gesloten hotelovereenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van gast en/of klant

9.1 De klant en/of de gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hotel de Nieuwe Doelen of een derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of een onrechtmatige daad begaan door de klant en/of gast.

9.2 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de gast.

9.3 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van schade die is veroorzaakt door enige zaak en/of ander goed waarvan de klant en/of de gast houder is, dan wel onder haar toezicht staat.

9.4 Een aansprakelijkheid van Hotel de Nieuwe Doelen zal nimmer verder gaan dan de waarde van de hotelovereenkomst, dan wel de vergoeding voor de schade, zoals gedekt door de verzekering van Hotel de Nieuwe Doelen.

9.5 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel de Nieuwe Doelen, is Hotel de Nieuwe Doelen niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van gasten. De klant vrijwaart Hotel de Nieuwe Doelen tegen aanspraken van gasten dienaangaande.

9.6 Hotel de Nieuwe Doelen wordt door de klant volledig gevrijwaard terzake van iedere aanspraak, hoe ook genaamd, die een gast of derde jegens Hotel de Nieuwe Doelen geldend maakt of mocht maken terzake van de aanspraken in de ruimste zin des woords van de met de klant gesloten hotelovereenkomst. Deze vrijwaringsverplichting geldt eveneens ten aanzien van de hotelovereenkomst indien deze om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk is ontbonden.

Artikel 10: Prijzen en betaling

10.1 De prijzen kunnen verschillen per type accommodatie, tijdstip van reserveren, betalingscondities en annuleringsvoorwaarden.

10.2 De klant is de in de hotelovereenkomst vermelde bedragen aan Hotel de Nieuwe Doelen verschuldigd. Hotel de Nieuwe Doelen kan voor bijzondere diensten, zoals een extra verschoning van de kamer, vergoeding aan de klant en/of gast in rekening brengen.

10.3 Alle rekeningen, daaronder begrepen de rekening terzake van annulering of no show, zullen door de klant en/of de gast worden voldaan per internetbetaling. Als plaats van betaling wordt aangewezen Middelburg.

10.4 De klant en/of gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle vorderingen die Hotel de Nieuwe Doelen uit welke hoofde dan ook op één van hen of beiden heeft en/of zal verkrijgen. De klant noch de gast kan/kunnen zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning.

10.5 De klant wordt geacht de hotelovereenkomst mede namens elke gast te sluiten. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem terzake te vertegenwoordigen.

10.6 Hotel de Nieuwe Doelen heeft een retentierecht op alle goederen die door de gast zijn meegebracht, zolang de gast en/of de klant niet geheel aan de betalingsverplichting richting Hotel de Nieuwe Doelen heeft voldaan.

10.7 Betalingen geschieden in euro.

Artikel 11: Informatieverstrekking en privacy

11.1 De gast is, mede in verband met wettelijke verordeningen, verplicht bij aankomst persoonlijke informatie te verstrekken en daartoe het registratieformulier volledig in te vullen.

11.2 Hotel de Nieuwe Doelen zal deze informatie gebruiken in verband met het verblijven van de gast.

11.3 Voor het overige handelt Hotel de Nieuwe Doelen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Privacy en haar eigen op de website aanwezige privacyverklaring.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte onder personeel die bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking of bedrijfsbezetting, waterschade, molest, terrorisme, brand, overstroming en/of overheidsmaatregelen.

12.2 In geval van overmacht kan Hotel de Nieuwe Doelen hetzij de hotelovereenkomst annuleren, hetzij opschorten. In dat geval is er geen verplichting aan de zijde van Hotel de Nieuwe Doelen tot vergoeding van enige schade.

Artikel 13: Gevonden voorwerpen

13.1 De gast is gehouden in het hotel gevonden voorwerpen die in het hotel zijn verloren, dan wel achtergelaten, ten spoedigste bij Hotel de Nieuwe Doelen in te leveren.

13.2 Hotel de Nieuwe Doelen verkrijgt de eigendom van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen 2 weken na inlevering daarvan bij Hotel de Nieuwe Doelen heeft gemeld.

13.3 Toezending van verloren voorwerpen geschiedt voor rekening en risico van de gast. Hotel de Nieuwe Doelen kan nimmer worden verplicht tot nazending.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetten en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

14.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank.

14.3 Een eventuele ongeldigheid van één of meer bepalingen in de voorwaarden laat onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Wanneer een bepaling, om wat voor reden dan ook, ongeldig blijkt, dan worden Hotel de Nieuwe Doelen en de klant en/of gast geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die de ongeldige bepaling qua strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.